Psihološki aspekti polaganja vozačkog ispitaПсихолошки аспекти полагања возачког испита

2 NAJČEŠĆI UZROCI NEPOLAGANJA VOZAČKOG ISPITA

2.2 STRES

Jedno od emocionalnih stanja čovjeka koje je neophodno objasniti, a javlja se kao posljedica neuspjeha na vozačkom ispitu, jeste stres. STRES označava snažan pritisak, naprezanje i napor u određenim psihološkim okolnostima. Visoko je korespodentan sa mogućnostima zadovoljenja ili nezadovoljenja ljudskih potreba i uspjeha, te načina reagovanja u tim situacijama.
Stres se definiše kao skup emocionalnih, tjelesnih, fizičkih i ponašajnih reakcija do kojih dolazi kad neki događaj procijenimo opasnim ili uznemirujućim. To je sklop psihičkih i tjelesnih reakcija na stresor koji pred nas postavlja zahtjeve kojima se ne može udovoljiti. Stresor ili izvor stresa može se definisati kao događaj ili niz događaja za koji smatramo da može izmjeniti uobičajeni, svakodnevni tok našeg života. Stresor je spoljšni događaj, dok je stres unutrašnje stanje ili doživljaj. Kakve će posljedice neka stresna situacija ostaviti na pojedinca zavisi u velikoj mjeri od lične procjene situacije ali i od toga šta osoba čini u takvoj situaciji (povlači se, bori se, miri se sa sudbinom i sl.). Veliku ulogu u tome imaju i osobine pojedinca poput uzrasta, pola, osobina ličnosti, i sl., te osobina okoline (zahtjevi, ograničenje, trajanje događaja, socijalna podrška).